17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Organizační řád

Struktura organizačního řádu

Část I. úvodní ustanovení

 1. Základní údaje
 2. Postavení a poslání školy

Část II. všeobecná ustanovení

 1. Předmět činnosti školy
 2. Organizační členění školy
 3. Organizační schéma školy

Část III. řízení školy

 1. Statutární orgán školy
 2. Ostatní vedoucí pracovníci školy
 3. Nástroje řízení
 4. Strategie řízení
 5. Finanční řízení
 6. Personální řízení
 7. Řízení hmotných prostředků
 8. Řízení výchovy a výuky
 9. Kontrolní řízení
 10. Řízení vnějších vztahů

Část IV. komunikační a informační systém

 1. Komunikační systém
 2. Informační systém

Část V. zaměstnanci školy

 1. Práva a povinnosti pracovníků
 2. Vnitřní principy řízení a oceňování pracovníků

Část VI. závěrečná ustanovení

 1. Platnost organizačního řádu
 2. Seznam příloh

I. úvodní ustanovení

Článek 1

Základní údaje

 1. Organizační řád 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu:
  • zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce , ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MŠMT č. 263/2007 Sb., kterou se stanový pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
  a dalších obecně závazných pracovních předpisů.
 3. 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 je příspěvkovou organizací a hospodaří v rámci svého rozpočtu s neinvestičními a investičními prostředky stanovenými jí zřizovatelem. Ve své činnosti se řídí :
  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
  • nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 4. Krajský úřad Plzeňského kraje provádí dle platného znění zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona rozpis a přidělení finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na mzdy pracovníků a na výdaje na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby. Inventarizace DDHM, DHM a učebních pomůcek se provádí podle vyhlášky MF č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích a nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Postavení a poslání školy

 1. 1. Škola je zřízena jako příspěvková organizace k 1. 1. 1999 zřizovací listinou ze dne 23. 12. 1998, vydanou Statutárním městem Plzeň jako zřizovatelem, IČO: 68784562. Tato zřizovací listina byla nahrazena zřizovací listinou ze dne 19. 3. 2003 a doplněna dodatkem č.1 ze dne 30. 6. 2005.
 2. 2. Škola je do sítě škol zařazena ŠÚ Plzeň s účinností od 18. 3. 1996 pod IZO: 102 228 221. Poslední zařazení do sítě je ze dne 21. 5. 2003 s účinností od 1. 1. 2001 – REDIZO: 600069702.
 3. Součásti školy:
  • základní škola, která poskytuje základní vzdělání v souladu s ust. § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (v platném znění)
  • školní družina, která slouží výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků v souladu s ust. § 118 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (v platném znění)
  • školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování dětí a žáků a závodní stravování zaměstnanců školy v souladu s ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (v platném znění)
  • mateřská škola, která zabezpečuje předškolní výchovu a vzdělávání v souladu s ust. § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (v platném znění).
 4. Sídlo školy:
  Malická 1, 301 00 Plzeň
  odloučená pracoviště školy:
  Křížkova 2, 301 00 Plzeň
  Zručská cesta 4, 301 62 Plzeň

II. všeobecná ustanovení

Článek 3

Předmět činnosti školy

 1. Hlavní činnosti:
  • Poskytování základního a předškolního vzdělávání dle platných právních předpisů.
  • Zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně.
  • Zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a žáky ostatních škol a školských zařízení.
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy.
 2. Doplňkové činnosti:
  • Zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy.
  • Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Článek 4

Organizační členění školy

 1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitel školy – vedoucí organizace, který odpovídá za plnění úkolů organizace.
 2. Jednoho z ostatních vedoucích pracovníků jmenuje ředitel svým statutárním zástupcem (zástupkyně ředitele školy). V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje v plném rozsahu.
 3. Základní organizační jednotkou školy je útvar, který plní funkce řídící, výchovné, organizační a výkonné.
  Škola se člení na tyto útvary:
  • ředitelství
  • útvar předškolního vzdělávání
  • útvar základního vzdělávání
  • obchodně provozní útvar
  • správní útvar
 4. V čele útvaru stojí vedoucí, který odpovídá za plnění úkolů útvaru. Vedoucí útvarů jmenuje, případně ustanovuje ředitel školy. Vedoucí v souladu s náplní útvarů a v rámci pravomocí stanovených ředitelem školy řídí činnost útvarů a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce. Kompetence útvarů jsou uvedeny v pracovních náplních vedoucích jednotlivých útvarů.
 5. Ředitel školy a zaměstnanci ředitelského útvaru (zástupkyně ředitele školy, ekonomka - účetní a tajemnice), kteří přicházejí do styku s důležitými daty a osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích i bezpečnostních opatřeních (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).S výjimkou povinné dokumentace školy (zákon č. 561/2004 Sb., § 28a) jsou veškeré osobní údaje zpracovávány pouze s písemným souhlasem subjektu údajů.Písemné osobní údaje jsou před zneužitím chráněny tím, že jsou uchovávány v uzamčených prostorech ředitelny a archivu školy. Důležitá data přicházející elektronickou formou do kanceláře školy jsou přijímána tajemnicí a vyhodnocena ředitelem školy, který rozhoduje o jejich dalším využití.

Článek 5

Organizační schéma školy

 1. Základní organizační schéma:
  • ředitel školy
   • ředitelství
   • obchodně provozní útvar
   • správní útvar
   • pedagogický útvar
    • předškolní vzdělávání
    • základní a zájmové vzdělávání
 2. Organizační schéma pedagogických pracovníků:
  • ředitel školy
   • pedagogický útvar předškolního vzdělávání
    • vedoucí učitelka MŠ
     • vedoucí učitelka pracoviště Zručská cesta 4, učitelky MŠ
   • výchovná poradkyně
   • pedagogický útvar základního a zájmového vzdělávání
    • zástupkyně ŘŠ
     • předsedové sekcí
      • učitelé ZŠ, vychovatelky ŠD
    pedagogický útvar základního vzdělávání se dále člení na tyto sekce:
    • jazyky
    • matematika
    • přírodní vědy
    • společenské vědy
    • člověk a jeho svět (1. stupeň)
    • informatika a praktické činnosti
    • výchovy
    • zájmové vzdělávání
 3. Organizační schéma ostatních pracovníků:
  • ředitel školy
   • správní útvar
    • referent BOZP, referent PO, referent CO (správce budovy)
    • školník ZŠ
     • školnice MŠ, údržbář, uklízečky
   • ředitelství
    • ekonomka - účetní, tajemnice
   • obchodně provozní útvar
    • vedoucí ŠJ
     • kuchařka - pracoviště Zručská cesta 4
     • vedoucí kuchařka
      • kuchařka, pracovnice provozu ŠJ

III. řízení školy

Článek 6

Statutární orgán školy

 1. Statutárním orgánem školy je ředitel.
 2. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím
  • porad vedení školy
  • pedagogických rad
  • provozních porad
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních, a to v souladu s oprávněnými zájmy zřizovatele.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole včetně přijetí včasných a účinných opatření k jejich ochraně, dále rozhoduje o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Zabezpečuje dodržování právních a jiných předpisů, vede zaměstnance k pracovní kázni, oceňuje jejich iniciativu a pracovní úsilí. Zajišťuje, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění pracovních povinností, dbá na dodržování pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení.
 6. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které jsou předkládány zřizovateli (včetně aktualizace tohoto řádu), ČŠI a dalším orgánům jménem školy.
 7. Ve své řídící práci se orientuje zejména na naplňování těchto funkcí školy
  • komplexní rozvoj školy, k čemuž vytváří materiálně technické, organizační a personální předpoklady
  • personální a sociální funkce školy
  • rozvoj systému řízení školy
 8. Ředitel školy při výkonu své funkce dále
  • rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci
  • je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy
  • schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů
  • odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti
  • vytváří příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a zabezpečuje jejich odměňování podle příslušných předpisů (včetně vnitřního platového předpisu)
  • svou práci za účelem efektivity co nejlépe organizuje, pracovní úkoly plní kvalitně, hospodárně a včas, vykonává práce v souladu se zřizovatelem stanovenými úkoly na příslušný kalendářní rok
  • zpracovává vnitřní předpisy k vedení ekonomické, účetní a personální agendy
  • předkládá zřizovateli k vyjádření plánované zahraniční a tuzemské pracovní cesty a informativní zprávu o jejím průběhu a výsledcích
  • vykonává jinou výdělečnou činnost, která je shodná s hlavní a doplňkovou činností příspěvkové organizace, jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, což se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti
 9. Kromě výše uvedených bodů vykonává činnosti v souladu s ustanovením § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Článek 7

Ostatní vedoucí pracovníci školy

 1. Ostatními vedoucími pracovníky jsou:
  • zástupkyně ředitele školy
  • vedoucí útvarů
  • vedoucí kuchařka
 2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním uvedeným v pracovní náplni.
 3. Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména:
  • zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně
  • kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozních zařízení a veškerého materiálu prostřednictvím vnitřního kontrolního systému
  • vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí
  • vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností
 4. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na:
  • plánování rozvoje školy
  • přípravě, realizaci a hodnocení školního roku
  • přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu
  • na racionalizaci řízení školy
  • na zpracování podkladů pro materiály a zprávy
 5. Vedoucí pracovníci odpovídají za:
  • organizaci písemného styku dle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů
  • zabezpečení a hospodárné využívání kopírovacího zařízení
  • za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem
  • za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvarů

Článek 8

Nástroje řízení

 1. Škola se při své činnosti řídí hlavně těmito základními organizačními a řídícími normami:
  • Školní řády ZŠ a MŠ, Vnitřní řády ŠD a ŠJ
  • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
  • Jednací řád pedagogické rady
  • Spisový řád
  • Vnitřní kontrolní systém
  • Řád inventarizace a ochrany majetku a operativní evidence
  • Archivační a skartační řád
  • Vnitřní (platový) předpis
  • Předpis o oběhu účetních dokladů
  • Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
  • Pověření vedením sbírek
  • Předávací protokol při změně vedení sbírek
  • Předávání a přijímání pracovních funkcí
   • při odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel převzetím agendy jiného pracovníka a stanoví, kdy musí být převzetí provedeno písemně
   • převzetí majetku a peněžních hotovostí se provádí vždy písemně
 2. Individuálními řídícími akty jsou především příkazy, rozhodnutí a plány práce. Příkazy a rozhodnutí vydává ředitel, plány práce pak vedoucí pracovníci v rámci svých útvarů a sekcí podle pokynů ředitele či jeho zástupkyně.

Článek 9

Strategie řízení

 1. Základním prostředkem řízení jsou klíčové oblasti pracovníků. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
 2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo zejména:
  • klíčové oblasti pracovníka
  • komu je pracovník přímo podřízen
  • jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu
  • o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka
  • co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi
  • v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích
  • jaká mimořádná opatření má ve své působnosti
 3. Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru.

Článek 10

Finanční řízení

 1. Funkce zástupce ředitele pro ekonomiku není zřízena.
 2. Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány ekonomkou a smluvně jinou organizací.Součástí smlouvy na zajišťování ekonomických úkolů školy je i plánování a realizace hospodářské činnosti školy.
 3. Účetní agendu vede v plném rozsahu ekonomka.

Článek 11

Personální řízení

 1. Personální a mzdová agenda je v plném rozsahu zajišťována smluvně firmou.
 2. Podklady pro rozhodování ředitele jsou zajišťovány smluvně jinou organizací, zástupkyní ředitele, ekonomkou a vedoucí ŠJ.
 3. Noví zaměstnanci jsou vyhledáváni zpravidla konkurzním nebo výběrovým řízením. Přijímání nových zaměstnanců je administrativně zajišťováno smluvně firmou.

Článek 12

Řízení hmotných prostředků

 1. O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních.
 2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí administrativní pracovnice.
 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek a místností na základě pověření ředitele. Také sklad učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření ředitele.
 4. Odpisy majetku se řídí ustanovením zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 13

Řízení výchovy a vzdělávání

 1. Vedením pedagogického útvaru základního vzdělávání je pověřena zástupkyně ředitele a v čele pedagogického útvaru předškolního vzdělávání stojí vedoucí učitelka MŠ.
 2. Organizace vzdělávacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a Školními řády ZŠ a MŠ a Vnitřním řádem ŠD.

Článek 14

Kontrolní řízení

 1. Vnitřní kontrolní systém je tvořen souborem kontrolních mechanismů, jehož cílem je zajištění dodržování právních předpisů i vnitřních řídících aktů, ochrany veřejných prostředků, efektivního, účelného a hospodárného výkonu veřejné správy a také včasného a spolehlivého informování ředitele školy.
 2. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v rámci povinností, pravomocí a odpovědností vymezených vnitřními předpisy povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat řediteli školy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti školy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.
 3. Systém se skládá z kontrol tematických a finančních.
 4. Tematické kontroly, které jsou zaměřeny na činnost jednotlivých útvarů (pedagogického, obchodně provozního, správního, ředitelství včetně oblasti BOZP a PO), zajišťují vedoucí jednotlivých útvarů, případně další vedoucí zaměstnanci pověření ředitelem školy.
 5. Finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, uskutečňují zaměstnanci ve funkcích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního, které jsou konkretizovány ve směrnici k provádění vnitřního kontrolního systému a v pracovních náplních příslušných zaměstnanců.

Článek 15

Řízení vnějších vztahů

 1. Ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci.
 2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy.
 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

IV. komunikační a informační systém

Článek 16

Komunikační systém

 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně v přesně stanovenou dobu. Ta je stanovena příslušným vedoucím pracovníkem a lze v ní vyřizovat běžné operativní záležitosti.
 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu pro styk s vedoucím pracovníkem.

Článek 17

Informační systém

 1. Informace vstupující do školy přicházejí k řediteli, který rozhodne, komu bude příslušná informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.
 2. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují v týdenních plánech nebo zavedeným vnitřním informačním systémem, případně v pedagogické radě nebo na pracovní poradě.
 3. Sběr informací od pracovníků školy probíhá přes vedoucí útvarů.
 4. Informace, které opouštějí školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.

V. zaměstnanci školy

Článek 18

Práva a povinnosti pracovníků

Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou o zájmovém vzdělávání, vyhláškou o školním stravování, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Článek 19

Vnitřní principy řízení a oceňování pracovníků

Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a podrobnosti jsou stanoveny ve vnitřním předpisu školy.

VI. závěrečná ustanovení

Článek 20

Platnost organizačního řádu

 1. Organizační řád byl schválen Ing. Bc. Dagmar Škubalovou, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně dne 1. 12. 2007. Tímto dnem nabývá účinnosti a ruší se účinnost předcházejícího řádu ze dne 15. prosince 2005.
 2. Tento řád je všem zaměstnancům v rámci školy veřejně přístupný a je pro ně závazný.
 3. Na základě poznatků z provozu školy je tento řád možné dále upravit po projednání na pracovní poradě či pedagogické radě. Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto řádu.

Článek 21

Seznam příloh

 1. Tento organizační řád tvoří jeden celek s následujícími řády a předpisy 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1:
  • Jednací řád pedagogické rady
  • Spisový řád
  • Vnitřní kontrolní systém
  • Archivační a skartační řád
  • Řád inventarizace a operativní evidence
  • Vnitřní platový předpis
  • Kritéria pro hodnocení pracovníků
 2. Samostatnou základní vnitřní normou 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1 v oblasti výchovy a vzdělávání jsou Školní řády ZŠ a MŠ, a Vnitřní řád ŠD.

V Plzni dne 1. prosince 2007

Zpracoval:
ředitel školy: Mgr. Bohdan Franc

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack