17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Název: „Kdo si hraje, nezlobí“

Zpracovatelé:
Mgr. Bohdan Franc, ředitel školy
Ladislava Feďová, vychovatelka ŠD
Eva Stehlíková, vychovatelka ŠD

Cíle zájmového vzdělávání

Školní družina plní významnou úlohu na prvním stupni základních škol. Je součástí školského výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo jiných zájmových aktivit. Rozvíjí osobnost dětí a zdokonaluje jejich sociální dovednosti. Vytváří podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a napomáhá rozvoji mimořádně nadaných žáků.

Obecný cíl: vytvořit podnětné, bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém lze dotvářet výstupy školního vzdělávacího programu

Konkrétní cíle:

Rozvoj osobnosti člověka
 • poznávací a sociální způsobilost
 • mravní a duchovní hodnoty pro osobní a občanský život
 • získávání zkušeností a informací, učení se po celý život
 • slovní i mimoslovní projev, rozvoj slovní zásoby
 • schopnost naslouchat, komunikace a uplatnění osobnosti ve skupině
 • vypořádání se se stresem
 • zvyšování sebevědomí
 • schopnost a ochota pomoci
Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • stravovací návyky
 • pitný režim
 • režim dne
 • osobní hygiena
 • citová stránka osobnosti
 • citové vazby
 • pracovní návyky a dovednosti
Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu
 • postup v souladu s předpisy a ustanoveními platnými pro práci ve školní
 • družině
 • sociální soudržnost mezi dětmi
 • rozvoj a upevňování prvků mravní výchovy ve všech režimových momentech a výchovných složkách
 • formování úcty k dětem i dospělým
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • práva dětí, základní lidská práva

Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti
 • respekt etnický, národnostní, kulturní, jazykový
Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic
 • úcta ke kulturním tradicím a zvykům
 • evropská integrace v národním a mezinárodním soužití
Získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí
 • ochrana životního prostředí a zdraví všech

Funkce zájmového vzdělávání

 • odpočinková - odstranění únavy, relaxace
 • rekreační - regenerace sil
 • zájmová - rozvíjení osobnosti dítěte
 • vzdělávací - příprava na vyučování, není povinná

Metody a formy práce s dětmi

pravidelné činnosti - každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD, zájmové útvary zřizované ŠD

příležitostné činnosti - besídky, vystoupení, návštěvy divadelních a filmových představení, sportovní dny, návštěvy solné jeskyně, výlety školní družiny i ve dnech pracovního volna, projektové týdny

spontánní - v ŠD jsou zahrnuty do denního režimu oddělení (např. hry ranní družiny, odpolední klidové činnosti)

individuální práce - péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj mimořádně nadaných žáků

Oblasti vzdělávání

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a umění
  • výtvarná část
  • dramatická část
  • hudební část
 • Člověk a práce
 • Relaxace
 • Příprava na vyučování

Celý program je k dispozici ve školní družině či kanceláři školy.

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack