17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Současnost

21. století nám připravilo mnohé nástrahy, s nimiž jsme se museli vypořádat. Přesto se nám řada věcí podařila. Díky tomu je škola pozitivně vnímána v očích žáků, rodičů i veřejnosti.

Výchovný a vzdělávací proces se snažíme dětem zpestřovat exkurzemi, tematickými pobyty a výlety, návštěvou kulturních a sportovních akcí. V době před pandemií byla pro žáky prvního stupně organizována škola v přírodě, žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se ozdravného pobytu u moře. Žáci mají povinné kurzy plavání, lyžařský a snowboardový výcvik. Ten se v loňském roce i přes přísná hygienická opatření uskutečnil.

Zaměřujeme se na podporu environmentální výchovy. Snažíme se vést děti k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí. Na škole třídíme odpad, pořádáme mezitřídní soutěž ve sběru použitých baterií, organizujeme pro žáky besedy k této tematice, jednodenní nebo vícedenní exkurze do environmentálních center v Prachaticích a Horažďovicích.

Spolupráce s plzeňskými školami, katedrami Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Magistrátem města Plzně a Krajským úřadem Plzeňského kraje přináší žákům možnosti zapojení se do projektů a aktivit využitelných v životě.

Realizujeme spolupráci s naší partnerskou školou „Mittelschule Neutraubling“ v Německu s cílem rozšířit jazykové dovednosti žáků.

Můžeme být pyšní na úspěchy v různých vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny jmenujme poslední, kdy ve školním roce 2021/2022 zazářila jedna ze žákyň 9. B v krajském kole Olympiády z českého jazyka a okresním kole Olympiády z dějepisu. Výtvarné práce našich dětí byly prezentovány na několika výstavách například „Jak vidím svět kolem sebe“ nebo „Evropa 2050“. Žáci devátých tříd se zúčastnili televizní soutěže „Už tam budem?“.

Velkým úspěchem bylo v roce 2020 převzetí ceny Fair play od Českého olympijského výboru za stejnojmennou píseň Fair play, jejímž autorem je zástupce ředitelky školy Mgr. Viktor Fiedler. Naši žáci tuto píseň zazpívali na slavnostním udílení cen, kde pan učitel převzal ocenění z rukou předsedkyně Českého olympijského výboru paní Květy Peckové.

 

Výchovně vzdělávací činnosti jsou organizovány v 17. základní škole a mateřské škole Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, ve 4 školních zařízeních, a to v základní škole, mateřské škole (2 pracoviště), školní družině a školní jídelně (2 pracoviště).

 

 

Školské zařízení

 

Adresa

Počet žáků/dětí/strávníků

k 30. 6. 2022

Počet tříd

(oddělení, pracovišť)

Základní škola

(ředitelství školy)

Malická 1,

301 00 Plzeň

356/358 *

17

Školní družina

Malická 1

301 00 Plzeň

125

5

Mateřská škola

odloučené pracoviště

Křížkova 2

301 00 Plzeň

45

2

Mateřská škola

odloučené pracoviště

Zručská cesta 4

301 00 Plzeň

50

2

Školní jídelna

pracoviště Malická 1

+ Zručská cesta 4

435

2

* Z počtu 358 žáků plní 2 žáci povinnou školní docházku v zahraničí dle § 38 školského zákona

 

Obor vzdělávání

 

Popis oboru

Kód oboru

Pracoviště

Obor základního vzdělávání

79-01-C/01

Základní škola

 

Školní vzdělávací program

 

Název vzdělávacího programu

 

Číslo jednací

Pracoviště

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

17ZS/0770/2016

ZŠ (1. - 9. r.), Malická 1

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

17ZS/0817/2018

MŠ (2 pracoviště – Křížkova 2, Zručská cesta 4)

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

17ZS/0562/2011

ŠD, Malická 1

 

Součásti školy

 

Název součásti

Kapacita

Počet žáků, dětí

Počet tříd, oddělení, pracovišť

Mateřská škola

95

95*

95

4

Základní škola

430

356

356

17

Školní družina

150

125

125

5

Školní jídelna

580

433

435

2

 

* 50 dětí v mateřské škole Zručská cesta 4, 45 dětí v mateřské škole Křížkova 2

 

Zařízení školního stravování

 

Celková kapacita jídelny

Počet dětských strávníků

Počet dospělých strávníků

Celkový počet zaměstnanců

Přepočtený počet zaměstnanců

 

580

40

8

7,50

Mateřská škola

95

-

-

-

Základní škola

336

-

-

-

 

Materiálně technické zajištění školy

 

Škola disponuje pro výuku 17 kmenovými třídami, 6 odborným učebnami, školní družina má pro 5 oddělení k dispozici 2 třídy, tři oddělení využívají pro zájmové vzdělávání kmenové třídy.

Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem různých velikostí, interaktivní tabulí s dataprojektorem, a v mateřské škole, na 1. stupni základní školy i ve školní družině také hracím kobercem. Další speciální zařízení se nachází v odborných učebnách fyziky a chemie, žákovské dílně, žákovské kuchyni, počítačové, přírodovědné, audiovizuální učebně a v tělocvičně. Učebna informatiky je vybavena 26 počítačovými stanicemi. Počítače jsou též ve všech ostatních učebnách, ve školní družině a obou pracovištích mateřské školy. Při práci s dětmi pracovníci používají též radiomagnetofony, vizualizér, zpětné projektory, keramickou pec a průběžně modernizované učební pomůcky. Většina učitelů pro svou práci využívá též tablety. V místnostech je na podlaze linoleum či koberce, na chodbách protiskluzové dlaždice. Intenzita denního světla je regulována žaluziemi nebo roletami a umělé osvětlení zajišťují zářivky.

Ve všech kancelářích i kabinetech jsou k dispozici osobní počítače a notebooky, nábytek je postupně obměňován.

V souladu s hygienickými požadavky byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně.

MŠ Zručská cesta 4 disponuje rozsáhlou zahradou s altánem, pískovištěm, hřištěm a postupně obměňovanými hracími prvky. Také MŠ Křížkova 2 má svou zahradu s novým altánem, dvěma pískovišti a hracími prvky.

Celkové prostorové podmínky, vybavení, provoz, mikroklimatické podmínky, osvětlení, vytápění, zásobování vodou a úklid odpovídají hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. 

Ve školním roce 2021/2022 byly šatní prostory stavebně upraveny, demontovány šatní kóje a od března 2022 má každý žák k dispozici šatní skříňku.

Byla vyměněna část oken, vyměněny a opraveny některé radiátory v hlavní budově i na adrese Zručská cesta a celý topný systém regulován.

Byly pořízeny nové vstupní dveře do přízemí hlavní budovy, do kterých byl zabudován čipový systém pro vstup a vyzvedávání žáků ze školní družiny.

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack