17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Řád MŠ

I.  Úvodní ustanovení

 

  1. Školní řád mateřské školy je jedním ze základních dokumentů 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1, příspěvkové organizace (dále jen „škola“), se sídlem Malická 469/1, 301 00 Plzeň pro zaměstnance mateřské školy, děti a jejich zákonné zástupce.
  2. Tento řád upravuje podmínky provozu školy včetně postavení pedagogických pracovníků, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla jejich vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a také podmínky zacházení s majetkem školy.
  3. Ustanovení školního řádu mateřské školy (dále jen „MŠ“) vycházejí zejména z těchto zákonných a podzákonných norem v platném znění:

§  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§  zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

§  zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

§  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§  zákon č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

§  nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

§  vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

§  vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

§  vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení

§  vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

§  vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

§  vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a některých školských zařízení

§  vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

 

II.  provoz  mateřské školy

 

1.     Zásady provozu

1)      Tento soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a režim stravování včetně pitného režimu.

Úpravu mohou nařídit orgány ochrany veřejného zdraví.

2)      Údaje o škole:

druh školy:                  mateřská (pracoviště Křížkova 2 a Zručská cesta 4)

typ školy:                    celodenní s pravidelným provozem

kapacita:                     95 dětí

počet tříd:                   4 třídy a 5 heren

plocha tříd:                 35 – 66m2 třídy, 23 – 66 m2 herny          

vybavení tříd:             standardní školní nábytek

osvětlení:                     zářivkové

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy:

§  besídky, karnevaly, schůzky s rodiči (v odpoledních hodinách školního roku), zájmové kroužky pro děti

§  organizování dnů otevřených dveří

 

2.     Organizace dne

 

A. Organizace vzdělávání

            Nástup dětí:

Je stanoven dle potřeb zákonných zástupců od 6,30 hod. do 8,00 hod., pozdější příchody je nutné předem hlásit učitelce. Zákonní zástupci jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce s poskytnutím informací o dítěti, jeho zdravotním stavu, stravování, odpočinku, hygieně, apod. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní hry:

Jsou zařazovány od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku, probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Cílená vzdělávací činnost vychází z třídních vzdělávacích programů. Využívání různých forem a metod práce je časově přizpůsobeno dětem, jejich aktivitě, zájmu, věkovým a individuálním zvláštnostem. Integrovaná tématická výuka zajišťuje naplněnost a provázanost všech vzdělávacích oblastí.

Společné činnosti pro rodiče a děti jsou zařazovány průběžně a vycházejí ze školního vzdělávacího programu (dále jen „ŠVP“). Organizují je učitelky s pomocí ostatních provozních zaměstnanců v odpoledních hodinách.

Sledování televize:

Je zařazováno minimálně, MŠ využívá výukové programy na DVD a videokazetách, doba trvání v jednom sledu je nejvýše 20 minut.

Pohybové aktivity:

Podmínky, vybavení:

velké herny – sportovní náčiní a nářadí

školní zahrady – průlezky, houpačky, sestavy

veřejná dětská hřiště

tělocvična ZŠ – standardní tělocvičné vybavení (jen pracoviště MŠ Křížkova 2)

Druh pohybových aktivit:

zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační) pohybové hry, míčové hry, atletika

pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

cvičení s náčiním

dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

            Pobyt venku:

§  dle počasí – dopoledne 9,30 – 11,30 hod. (MŠ Zručská cesta 4 i odpoledne po odpočinku při dobrém počasí do odchodu dětí domů), v jarních a letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven, pobyt venku je každodenní a může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (při mrazu pod -10oC, při silném dešti, při silném větru, při vzniku smogové situace

§  předpokladem zdravého pobytu venku je vhodné a přiměřené oblečení a obutí všech dětí, za které odpovídají rodiče

§  MŠ Zručská cesta 4 – vycházky do okolí Boleveckých rybníků, chráněné oblasti horního toku Berounky a přilehlého Doubraveckého parku či na Chlum

§  MŠ Křížkova 2 – vycházky do přírodního parku u ZOO nebo Pod Záhorskem

Školní zahrady:

§  uzavřené, oplocené plochy (MŠ Zručská cesta 4 – různě členitý terén)

§  využívány celoročně pro všestranné využití dětí – sportovní činnosti, hry, pozorování přírody (MŠ Zručská cesta 4 – pěstitelské práce v „zelené“ učebně)

§  údržba:

vybavení (zahradní domky, pískoviště a hrací prvky s atesty) – smluvně firmou

úklid pozemku – školnice MŠ

údržba zeleně a sekání trávy – smluvně firmou

údržba písku (prohazování, provzdušňování, vlhčení) – školnice MŠ

výměna písku – firmou 1x ročně, ochrana pískoviště zajištěna prodyšnou krycí plachtou

Otužování:

§  pravidelné větrání tříd – ráno před zahájením provozu, při pohybových aktivitách, v době při pobytu venku a před odpoledním odpočinkem v ložnicích

§  školnice sleduje vytápění školy

§  dostatečný pobyt venku  

§  kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo

§  v létě možnost sprchování na školní zahradě (jen MŠ Zručská cesta 4)

Odpočinek, spánek:

§  vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení nebo poslechu pohádky a po dostatečném odpočinku a dle provozních možností lze poté dětem s nižší potřebou spánku nabídnout náhradní klidové aktivity, které musí být organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku

§  ukládání lehátek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání:

oddělené skříňky na lůžkoviny a pyžama pro jednotlivé děti

denní provětrávání

lehátka denně do odděleného prostoru

 

B. Organizace stravování včetně pitného režimu

 

            Stravování:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Zaměstnankyně školní jídelny (dále jen „ŠJ“) jsou proškoleny o hygienických normách. Strava je připravovaná podle hygienických norem a vhodných receptur a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Podávání stravy se přizpůsobuje podle potřeb a aktuální situace.

            MŠ Zručská cesta 4:

            MŠ má vlastní kuchyni s oddělenou jídelnou pro starší děti.

§  svačiny se podávají v době od 8,30 do 9,00 hod., odpoledne od 14,00 hod. – průběžná svačina – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

§  obědy se vydávají od 11,30 do 12,00 hodin, polévku nalévají učitelky a hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možnosti příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, starší děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, mladším dětem pomáhá dle potřeby učitelka či školnice

§  časový odstup jednotlivých jídel: do 3 hodin

§  pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny a vlastní kelímek, které si starší děti mohou samy nalévat. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Pitný režim je dodržován i při pobytu venku.

MŠ Křížkova 2:

MŠ využívá k přípravě stravy kuchyni 17. ZŠ, do MŠ je strava dovážena výtahem a následně je pracovnicí ŠJ rozvážena do tříd MŠ.

§  svačiny se podávají v době od 8,30 do 9,00 hod., odpoledne od 14,00 hod. do 14,30 hod., děti si samy vybírají množství potravin i tekutin, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

§  obědy se vydávají od 11,30 do 12,00 hodin, polévku a hlavní jídlo na talíře připravuje pracovnice ŠJ, při obědě používají starší děti příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, mladším dětem pomáhá dle potřeby učitelka či školnice

§  časový odstup jednotlivých jídel: do 3 hodin

§  pitný režim: Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny a vlastní kelímek. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují. Pitný režim je dodržován i při pobytu venku.

 

C. Organizace úklidu

 

Úklid:

§  je prováděn denně v době nepřítomnosti dětí

§  obsah dle náplně práce školnice MŠ (denní, týdenní, roční)

§  kontrola: zodpovídá školnice ZŠ, namátkově vedením školy

Způsob nakládání s prádlem:

§  výměna prádla:

lůžkoviny                         1x za 3 týdny

ručníky                             1x týdně

pyžama                             1x týdně

cvičební úbor                   1x měsíčně (MŠ Křížkova 2)

 

§  způsob praní prádla:

cvičební úbory (MŠ Křížkova), lůžkoviny a pyžama     rodiče

ručníky, textilie, záclony                                                pračka v MŠ

 

§  manipulace a skladování:

oddělené skříňky úklidová místnost

 

3.     Pracovní podmínky

 

A.    Podmínky vzdělávání

1.      Organizace dne vychází zejména ze zásad stanovených v ŠVP a odpovídá hygienickým podmínkám.

2.      Pro práci jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. Učebny vyhovují maximálnímu počtu žáků danému plošnou výměrou místností.

3.      Ve třídách zajišťují učitelky vhodné podmínky zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, manipulací se žaluziemi, závěsy či roletami regulují osvětlení třídy. Vedou děti k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení.

4.      Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními zabezpečena nezbytná podpůrná opatření.

5.      Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

6.      Škola má zpracovánu směrnici pro poskytování osobních ochranných prostředků pro zaměstnance vybraných profesí. Přidělování se řídí zhodnocením rizik jednotlivých prací a pracovišť v celé organizaci. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena tajemnice, která zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání.

 

B.     Osvětlení, větrání a vytápění

1)      Všechny prostory sloužící k dlouhodobému pobytu dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení.

2)      V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory, jsou obrazovky umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidly. 

3)      Všechny prostory využívané pro dlouhodobý pobyt dětí v budově školy jsou přímo větratelné.

4)      V místnostech určených k trvalému pobytu dětí je zajištěna teplota nejméně 20 až 22o C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19o C. V tělocvičně a na WC teplota vzduchu neklesá pod 16o C, v jídelně, na chodbách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18C. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18o C, nejméně však na 16o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16o C může být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

5)      Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. K regulaci vlhkosti může být použit vysoušeč vzduchu.

6)      Ve všech vnějších i vnitřních prostorách MŠ platí zákaz kouření, užívání alkoholu i jiných návykových látek.

 

C.    Vybavení školy

1)      Všechna tělesa ústředního topení jsou vybavena termoregulačními ventily a jsou zajištěna kryty proti úrazu.

2)      V tělocvičně 17. ZŠ, kterou využívá jen pracoviště MŠ Křížkova 2, jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno z podlahy, která je natřena protiskluzným nátěrem. Stěny jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením.

3)      Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem.

4)      Zábradlí splňuje požadavky norem, první a poslední schod jsou vždy barevně odlišeny.

5)      Ke všem třídám přísluší též herna, šatna a sociální zařízení.

6)      Podlahy jsou opatřeny koberci, PVC, chodby a vstupní haly mají dlažbu s protiskluzovou úpravou.

7)      Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou v obou pracovištích MŠ, v tělocvičně a školní kuchyni. U lékárniček je umístěn seznam obsahu, který je pravidelně kontrolován a doplňován školními zdravotnicemi.

8)      Traumatologický plán je vyvěšen v kanceláři školy.

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci

 

 

1.     Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

§  na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

§  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

§  na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vzdělávací činnosti

§  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

2.     Povinnosti pedagogických pracovníků

1)      Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se ve své práci řídit tímto školním řádem a zákonnými a podzákonnými normami v něm uvedenými. Plní úkoly, které jim byly uloženy vedením školy a na nichž se usnesli na jednání pedagogické rady. Sledují týdenní plány a další informace na nástěnce v kanceláři či informace zaslané do e-mailové schránky a jsou pro ně závazné všechny termíny dané vedením školy.

Opakované nedodržování či hrubé porušení ustanovení jednotlivých bodů tohoto řádu bude vedením školy s pracovníkem projednáno a dle závažnosti postihováno.

2)      Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

§  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

§  chránit a respektovat práva dítěte

§  chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve škole

§  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

§  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

§  poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

3.     Pedagogičtí pracovníci a vnitřní režim školy

1)      Pracovníci jsou povinni být přítomni ve škole v době stanovené platným rozvržením pracovní doby schváleným ředitelem školy (dále jen „ŘŠ“) a řídit se jím. Každou změnu je třeba předem projednat s vedoucí útvaru, v případě její nepřítomnosti s ŘŠ.

Při onemocnění ohlásí každý pracovník včas svou nepřítomnost. Pokud není učitelka ranní směny schopna ze závažných důvodů dorazit na pracoviště před začátkem provozu, neprodleně tuto situaci telefonicky ohlásí v kanceláři školy, popřípadě vedoucí učitelce.

2)      Učitelky a asistenti přicházejí do školy minimálně 10 minut před zahájením práce s dětmi. Dobu příchodu i odchodu denně zaznamenávají v knize příchodů.

3)      MŠ může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby, zřizovat zájmové kroužky či zajišťovat další zájmové aktivity i mimo prostory MŠ.

4)      Informace o běžném provozu a chování dítěte ve škole jsou zákonným zástupcům poskytovány učitelkami denně, souhrnné informace jsou k dispozici na informační tabuli při vstupu do MŠ. Vedoucí učitelka zodpovídá za seznámení zástupců dítěte s tímto řádem.

 

4.     Bezpečnost a ochrana zdraví

1)      Škola při vzdělávání přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a souvisejících činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s těmito činnostmi a prostředím přijímá preventivní opatření.

2)      Dohled nad dětmi vykonávají pedagogičtí pracovníci od doby převzetí až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě starší 18 let. Při pohybu dětí mimo MŠ jsou učitelky povinny dodržovat pravidla bezpečnosti v silničním provozu.

3)      Bezpečnost a ochranu dětí zajišťují učitelky MŠ ve spolupráci s provozními zaměstnanci, vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou ihned informováni o zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. V případě zranění poskytnou dítěti 1. pomoc, dle potřeby ve spolupráci se školním zdravotníkem, a případ zapíší do knihy úrazů.

Za včasné poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních zodpovídá vedoucí učitelka. Podle závažnosti zajistí doprovod dítěte osobou, která je v pracovně právním vztahu ke škole, do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

4)      V zájmu zachování zdraví dětí a předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi doporučí učitelky MŠ zákonným zástupcům dětí se zjevnými zdravotními potížemi (nachlazení, s výraznými projevy virové a bakteriální rýmy, se zánětem spojivek, s teplotou, se střevními potížemi či jinými problémy jako je pedikulóza) a dětí po úrazu do MŠ nedocházet do vyřešení potíží.

5)      Drobné nedostatky související s bezpečností školního provozu zaznamenávají do knihy závad v kanceláři školy, velké pak ihned hlásí ŘŠ.

6)      Pedagogičtí pracovníci věnují náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu.

7)      MŠ neručí za ztrátu cenných věcí (řetízky, náušnice) a také za případné poškození osobních hraček, které si děti do MŠ přinesou. Vnášení nebezpečných a nevhodných předmětů (jako nože, petardy, spreje či dětské atrapy zbraní) je zakázáno.

8)      Vstup zákonných zástupců a dalších osob je umožněn pouze prostřednictvím využití video či audiotelefonu. Vstup cizích osob bez vědomí zaměstnanců školy je zakázán.

9)      Každý pracovník školy je povinen vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy ihned opustila. Následně pak o takové situaci informuje vedení školy.

10)  Zaměstnavatel je oprávněn vyzvat ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření zaměstnance, u kterého je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, nebo že přivodil sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobil jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.

 

 

IV.  Práva a povinnosti dětí 

a jejich zákonných zástupců

 

 

1.  Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

1)      Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:   

§  podporuje rozvoj osobnosti a získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte předškolního věku

§  podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování

§  vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

§  napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

§  poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

2)      Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole v souladu se školským zákonem.

3)      Předškolní vzdělávání je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu a důstojnosti všech jeho účastníků.

 

2.  Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1)      Každé dítě má právo na:

§  kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě IV. 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti

§  zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

§  na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

2)      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a též Úmluva o právech dítěte. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3)      Při všech činnostech v MŠ i mimo ni se děti řídí pokyny zaměstnanců MŠ, které jsou v souladu s právními předpisy a tímto řádem a s nimiž byly seznámeny. Podle svých schopností se snaží o udržování čistoty a pořádku.

 

3.  Práva a povinnosti zákonných zástupců

1) Zákonní zástupci dětí mají právo na:

§  informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

§  vyjádření se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

§  poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí

2) Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

§  zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a při příchodu bylo vhodně a čistě upravené

§  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

§  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

§  omlouvat nepřítomnost dítěte (do 7,45 hod. daného dne)

§  oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky

3) Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení    

     ostatních článků tohoto školního řádu.

 

4)    Přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání a jeho odhlášení

1)      Do MŠ se přijímají děti od 3 let věku (výjimečně děti mladší na zkušební dobu). Děti jsou přihlašovány písemně: 

§  prostřednictvím žádosti o přijetí dítěte do MŠ, kde jsou zároveň uvedena kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Tato žádost je interním dokumentem ředitelství školy (viz příloha č. 2).

§  prostřednictvím evidenčního listu, který musí být řádně potvrzen dětským lékařem a který poskytuje pedagogickým pracovnicím informace o osobních údajích dítěte, kontaktní telefony a výčet osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat. Evidenční list je interním dokumentem školy a slouží pouze pedagogickým zaměstnancům.

2)      Při rozhodování o přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy dle kritérií uvedených v příloze č. 3. Zákonní zástupci jsou o jeho rozhodnutí písemně informováni.

3)      Pobyt dítěte v MŠ končí po ústní dohodě zákonného zástupce s vedením MŠ (toto je písemně zaznamenáno v evidenčním listu a kopie je založena v MŠ) nebo písemnou žádostí zákonného zástupce.

 

5)    Úplata za předškolní vzdělávání

1)      Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ se stanoví nejpozději k 1. září příslušného kalendářního roku, platba se uskutečňuje měsíčně na účet školy či v hotovosti do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Při opakovaném neplacení tohoto poplatku bude zákonný zástupce písemně o této skutečnosti informován a upozorněn, že pro neplacení může být dítě z MŠ vyloučeno.

2)      Osvobození od úplaty:

§  Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

§  Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, o tuto skutečnost písemně požádá a prokáže ji čtvrtletně řediteli školy.

§  V době přerušení provozu MŠ (v měsíci červenci a srpnu) se úplata neprovádí.

 

6)    Stravování

1)      Ke stravování se děti přihlašují ještě před nástupem do MŠ prostřednictvím přihlášky ke stravování. MŠ zajišťuje dětem stravu po celý den a to ve formě dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Odstup jednotlivých jídel je nejdéle 3 hodiny. Pitný režim je zajišťován po celý den. Děti, které odcházejí z MŠ v době 12,00 – 12,15 hod., si odnášejí odpolední svačinu domů.

2)      Každodenní přihlašování i odhlašování dítěte ke stravování probíhá v 8,00 hod. prostřednictvím třídní učitelky, která nahlásí do ŠJ jména přítomných. Pokud dítě přichází do MŠ později (po 8,00 hod.), je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit předem (nejpozději do 7,45 hod. daného dne), aby byla dítěti strava přihlášena, neboť bez přihlášené stravy nemůže být dítě v daný den do MŠ přijato!

3)      O skladbě jídelníčku jsou zákonní zástupci informováni na nástěnce u vchodu do MŠ a jsou povinni uhradit plnou výši ceny stravného inkasem nebo do 10. dne v měsíci převodem z účtu, bankovní poukázkou nebo v hotovosti.

4)      Dítě má právo odebrat oběd a doplňková jídla pouze ve dnech, kdy je přítomno ve škole.

5)      Donášení vlastního jídla do třídy MŠ není z hygienických důvodů povoleno.

 

7)    Docházka

A.   Povinná školní docházka

1)      Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, plní povinnost předškolního vzdělávání v pracovních dnech od 8,00 do 12,00 hod. Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.

Zákonný zástupce je při předem známé nepřítomnosti dítěte povinen požádat o jeho uvolnění ze vzdělávání minimálně 1 den předem. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, a důvod uvolnění. Dítě může být uvolněno pouze z vážných důvodů, jakými jsou nemoc, návštěva lékaře či jiného specialisty, lázeňský pobyt, ozdravná rekreace či důležité rodinné nebo osobní důvody.

2)      Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak je zákonný zástupce povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání.

Zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání hned první den jeho nepřítomnosti ve vzdělávání, a to telefonicky, emailem nebo osobně.

Zákonný zástupce zároveň omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po ukončení jeho nepřítomnosti, a to zápisem do omluvného listu dítěte, v němž uvede začátek, konec a důvod nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.

Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je pak povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

3)      Jestliže má dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání, pak je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ŘŠ.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizince místo pobytu), uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v řádném nebo náhradním termínu, který je stanoven v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.

4)      MŠ poskytuje dětem s povinnou předškolní docházkou vzdělávání distančním způsobem v případě krizových a mimořádných opatření, z důvodu nařízení karantény nebo v době, kdy klesne počet těchto přítomných dětí v MŠ z důvodu nemoci o 50 %.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem a konkrétním podmínkám.

 

B.    Další pravidla

1)      U mladších dětí není docházka do MŠ povinná, případnou nepřítomnost je však nutné omluvit osobně nebo telefonicky do 7,45 hod. daného dne. Zákonný zástupce je povinen písemně omluvit nepřítomnost dítěte delší než 10 pracovních dnů.

2)      Při nástupu dítěte do MŠ po dlouhodobé nepřítomnosti (letní přerušení provozu) jsou zákonní zástupci povinni podepsat prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, aby se předešlo šíření případné nákazy na ostatní děti v kolektivu.

3)      Nově příchozím dětem je umožňován pobyt v MŠ se zákonným zástupcem pro úspěšnější adaptaci na nové společenské prostředí, a to po nezbytně nutnou dobu po individuálním posouzení třídní učitelky, aby nebyl narušen výchovně vzdělávací proces kolektivu dětí ve třídě. U dětí s povinnou předškolní docházkou je umožněn adaptační pobyt pouze v prvním týdnu.  

4)      Přihlášené děti přicházejí do MŠ v době od 6,30 do 8,00 hod. a jsou ve vhodném oděvu pro pobyt v MŠ předány přímo pedagogické pracovnici ve třídě. V šatně, kde si odkládají svrchní oděv a obuv, nesmí být dítě ponecháno bez dozoru osoby, která dítě přivedla. Zde si dítě též ponechává náhradní oděv pro případ znečištění, případně náhradní obuv pro pobyt venku. Pozdější příchody je vždy nutné předem domluvit s třídní učitelkou.

5)      Děti mohou odcházet z MŠ po vyzvednutí zákonným zástupcem či pověřenou osobou v době od 12,00 do 12,15 hod. nebo v době po odpoledním odpočinku od 14,30 hod. do 16,00 hod. Po předchozí dohodě s učitelkou mohou děti odcházet individuálně tak, aby nebyl narušen provoz MŠ.

6)      Zákonní zástupci musí dodržovat stanovenou dobu pro vyzvednutí dítěte z MŠ. Nedojde-li k vyzvednutí dítěte do 16,00 hod., vyzve učitelka zákonného zástupce prostřednictvím kontaktního telefonu k okamžitému převzetí dítěte.

Pokud k němu přesto nedojde, učitelka vyčká s dítětem v MŠ ještě 30 minut po ukončení provozní doby. Nedojde-li k zastižení zákonného zástupce nebo jiné zmocněné osoby, pracovnice kontaktuje orgán sociálně – právní ochrany dětí prostřednictvím Policie ČR a dítě předá přímo v MŠ přivolané hlídce. Zákonným zástupcům nechá písemný vzkaz na vstupních dveřích MŠ. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte z MŠ budou zákonní zástupci na tuto skutečnost písemně upozorněni, včetně možnosti ukončení předškolního vzdělávání.

 

8)    Provoz v době školních prázdnin

V době školních prázdnin může být provoz MŠ omezen nebo může být pracoviště zcela uzavřeno v případě, že počet přítomných klesne pod 20 % přihlášených dětí. V tom případě je zbývajícím dětem nabídnut pobyt na druhém pracovišti. Toto se nevztahuje na letní prázdniny, kdy je zajištěn náhradní provoz ve stanovené MŠ, a to v rozsahu určeném zřizovatelem.  

 

9)    Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

§  se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny

§  zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

§  ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

§  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Toto ustanovení se netýká dětí s povinnou školní docházkou.

 

10)           Podmínky zacházení s majetkem školy

1)      Děti jsou zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

2)      V případě záměrného poškození školního majetku bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.

3)      Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

 

 

V.  Závěrečná ustanovení

 

 

  1. Školní řád mateřské školy byl projednán na pedagogické radě dne 28. srpna 2020 a nahrazuje řád ze dne 30. srpna 2017.

 

  1. Tento řád je veřejně přístupný na školních webových stránkách, v kanceláři školy a v šatnách dětí v obou MŠ, o seznámení zákonných zástupců dětí s jeho zněním je proveden písemný záznam.

 

  1. Vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. září 2020.

 

  1.  Řád je doplňován a upravován formou číslovaných dodatků.

 

 

V Plzni dne 1. září 2020                                                                               Mgr. Bohdan Franc

                                                                                                                             ředitel školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack