17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

17. základní a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, dětí a žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.

            Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CVZZ (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.,  evidence úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. a další).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti či žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

§  Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)

§  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

§  Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)

§  Žádosti o přestup (školský zákon)

§  Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání atd. – školský zákon)

§  Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)

§  Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)

§  Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)

§  Prezentace školy (oprávněný zájem školy či souhlasy se zpracováním osobních údajů)

§  Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

§  Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)

§  Kamerové systémy (oprávněný zájem školy či zajištění bezpečnosti osob a majetku)

§  Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

§  Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)

§  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (např. zákoník práce)

§  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví)

§  Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji 

 

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem školy a nejsou předávány do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.

Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky 7wtmv3p, e-mailem na adrese skola@zs17.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu Malická 1, 301 00, Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.

 

Pověřenec:

Ing. Jiří Baumruk

č. tel.   378 032 207

e-mail: baumruk@plzen.eu

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 

 

 

V Plzni dne 25. května 2018                                                                        Mgr. Bohdan Franc

                 ředitel školy

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack