17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Vnitřní řád ŠD

I.  Úvodní ustanovení

 

 

  1. Vnitřní řád školní družiny je jedním ze základních dokumentů 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) se sídlem Malická 469/1, 301 00 Plzeň pro zaměstnance školní družiny, žáky (účastníky zájmového vzdělávání) a jejich zákonné zástupce.

 

  1. Tento řád upravuje režim provozu školní družiny (dále jen „ŠD“) včetně postavení pedagogických pracovníků, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla jejich vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a také podmínky zacházení s majetkem školy.

 

  1. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny vycházejí zejména z těchto zákonných a podzákonných norem v platném znění:

§  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§  zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

§  zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte

§  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§  zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

§  nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

§  vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

§  vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

§  vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

§  vyhláška č. 23/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

§  vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

§  vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a některých školských zařízení

§  vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

 

 

 

II.  Režim provozu školní družiny

 

 

1.     Poslání školní družiny

Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek a rekreaci žáků. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po ukončení vyučování.

 

2.     Zásady provozu

1)      Tento soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a  úklid zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a režim stravování včetně pitného režimu.

Úpravu mohou nařídit orgány ochrany veřejného zdraví.

 

2)      Údaje o zařízení:

druh:                           školní družina

kapacita:                     150 žáků

počet tříd:                   2 + 3 učebny ZŠ

plocha tříd:                 40 – 66 m2            

vybavení tříd:                         standardní školní nábytek

osvětlení:                    zářivkové

 

Využívání prostorů pro jiné aktivity:

§  možnost využití tříd pro výuku v dopoledních hodinách

§  organizování dnů otevřených dveří a třídních aktivů

§  2 volební místnosti 

 

3.     Režim dne

A. Organizace vzdělávání

Vymezení doby činnosti:

§  bezprostředně před a po skončení vyučování, před odchodem žáků ze školy

§  při organizování akcí ve volných dnech

§  v době, kdy neprobíhá školní vyučování – při volnu ředitele školy bude provoz školní družiny zajištěn při počtu více jak 10 zájemců (rozsah provozu určen ředitelstvím školy)

§  v době všech řádných prázdnin není provoz ŠD (s vědomím zřizovatele) zajištěn

 

Provoz: 

ranní:                 6,00 h –   7,40 h       (mimořádně do 8,45 h)

odpolední:      11,40 h – 16,30 h       (mimořádně do 17,00 h)       

pobyt venku:   14,00 h – 15,00 h       pohybové a míčové hry, lehká atletika, turistika,     

pozorování v přírodě

                        dle rozvrhu výběrové zájmové útvary

 

                  Začátek vyučování ZŠ:          8,00 h

                  Ukončení vyučování:             většinou v 11,40 hod. či 12,35 hod., nejpozději 13,30 hod. 

                 

 

B. Organizace stravování včetně pitného režimu

Stravování:     vlastní jídelna

doba vydávání oběda:                                               od 12,00 h a od 13,00 h

doba vymezená pro konzumaci oběda:         30 minut 

     

Pitný režim:

Zajištění pitného režimu:

§  školní jídelnou v době oběda (čaj, mléko, kakao, bílá káva, voda)

§  mléčným automatem (mléko s příchutí i bez)

§  nabídkou školního bufetu (jemně perlivá i neperlivá voda s příchutí i bez)

                 

Frekvence podávání a způsob:   

§  volný přístup k nápojovému automatu

§  nápoje vlastní – kdykoliv

§  školní bufet – v době provozu

§  ostatní nápoje – ŠJ v době oběda

Manipulace s nápoji:  u menších s dopomocí vychovatelky, větší samostatně

 

 

C. Organizace úklidu

Úklid je prováděn:    

§  po skončení odpoledního provozu

§  před a po pronájmech

Náplň úklidu:             dle náplně práce uklízeček (denní, týdenní, roční)

Kontrola úklidu:         zodpovídá školnice ZŠ, namátkově vedením školy

 

 

4.     Pracovní podmínky

A.    Podmínky vzdělávání

1.      Režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a odpovídá hygienickým podmínkám.

2.      Pro práci jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. Učebny vyhovují maximálnímu počtu žáků danému plošnou výměrou místností.

3.      Ve třídách zajišťují vychovatelky vhodné podmínky pro zájmové vzdělávání zejména sledováním teploty v učebně a dostatečným větráním. Vedou děti k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení.

4.      Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou i ve ŠD ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm poskytována nezbytná podpůrná opatření.

5.      V zařízení není žádné rizikové pracoviště.

6.      Škola má zpracovánu směrnici pro poskytování osobních ochranných prostředků pro zaměstnance vybraných profesí. Přidělování se řídí zhodnocením rizik jednotlivých prací a pracovišť. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena tajemnice, která zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání.

 

 

B.      Podmínky pohybové výchovy

Prostory pro cvičení:  1 tělocvična, kapacita není udaná

na základě smlouvy využívána sportoviště Sokolské župy plzeňské a TJ Prazdroj

Vybavení tělocvičny: odpovídající osnovám ZŠ

 

Vybavení hygienických zařízení:     

§  WC – tekuté mýdlo, papírové ručníky, teplá a studená voda

§  umyvadla  – teplá a studená voda

§  sprchy       – teplá a studená voda

Vybavení šatny: lavičky, věšáky – samostatné pro školní družinu

 

 

Zařazení prvků otužování:

§  během celého školního roku – vhodné oblečení, větrání, vycházky v každém ročním období

 

 

C.    Osvětlení, větrání a vytápění

1)      Všechny prostory sloužící k pobytu dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení.  

2)      V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory, jsou obrazovky umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidly. 

3)      Všechny prostory využívané pro pobyt dětí jsou přímo větratelné. Na žákovských WC je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání.

4)      V družině a dalších místnostech určených k trvalému pobytu žáků je zajištěna teplota nejméně 20 až 22o  C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19o C. V tělocvičně a na WC teplota vzduchu neklesá pod 16o C, v jídelně, na chodbách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18o C. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18o C, nejméně však na 16o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16o C může být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

5)      Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. K regulaci vlhkosti může být použit vysoušeč vzduchu.

6)      Ve všech vnějších i vnitřních prostorách ZŠ platí zákaz kouření, užívání alkoholu i jiných návykových látek.

 

 

D.    Vybavení školní družiny a přilehlých prostor

1)      Všechna tělesa ústředního topení jsou vybavena termoregulačními ventily, navíc v tělocvičně jsou zajištěna kryty proti úrazu.

2)      V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno z podlahy, která je natřena protiskluzným nátěrem. Stěny tělocvičny jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením.  K tělocvičně patří nářaďovna,  WC a umývárna s 9 umyvadly a 3 sprchami.

3)      V družině se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem.

4)      Zábradlí splňuje požadavky norem, první a poslední schod jsou vždy barevně odlišeny.

5)      V družině je podlaha opatřená PVC a koberci, chodby a vstupní hala mají dlažbu s protiskluzovou úpravou. Družina má vlastní šatnu i sociální zařízení.

6)      Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další v tělocvičně, ve školní družině a školní kuchyni. U lékárniček je umístěn seznam obsahu, který je pravidelně kontrolován a doplňován školními zdravotnicemi.

7)      Traumatologický plán je vyvěšen v kanceláři školy.

 

 

III. Pedagogičtí  pracovníci

 

1.     Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

§  na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

§  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

§  na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vzdělávací činnosti

§  volit a být voleni do školské rady

§  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

2.     Povinnosti pedagogických pracovníků

1)      Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se ve své práci řídit tímto školním řádem a zákonnými a podzákonnými normami v něm uvedenými. Plní úkoly, které jim byly uloženy vedením školy a na nichž se usnesli na jednání pedagogické rady. Sledují týdenní plány a další informace na nástěnce v kanceláři či informace zaslané do e-mailové schránky a jsou pro ně závazné všechny termíny dané vedením školy.

Opakované nedodržování či hrubé porušení ustanovení jednotlivých bodů tohoto řádu bude vedením školy s pracovníkem projednáno a dle závažnosti postihováno.

2)      Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

§  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

§  chránit a respektovat práva žáka

§  chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole

§  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

§  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

§  poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

3.     Pedagogičtí pracovníci a vnitřní režim ŠD

1)      Pracovníci jsou povinní být přítomni ve škole v době stanovené platným rozvržením pracovní doby schváleným ředitelem školy (dále jen ŘŠ“) a řídit se jím. Každou změnu je třeba předem projednat se zástupkyní ŘŠ, v případě její nepřítomnosti s ŘŠ. Při onemocnění ohlásí včas svou nepřítomnost.

2)      Vychovatelky přicházejí do školy minimálně 10 minut před zahájením práce s dětmi. Pro účast v zájmovém útvaru si přebírají žáky ve vestibulu školy a odpovídají za jejich bezpečnost od okamžiku jejich převzetí až do opuštění školy.

3)      Pedagogický dohled nad žáky je vykonáván podle rozdělovníku v šatně, ŠJ a na chodbách, v přízemí, 1. a 2. patře. Ranní dozor odemyká učebny a dbá na zhasínání světel na chodbě.

4)      Program zájmového vzdělávání a docházku dětí zapisují do třídní knihy. Vychovatelky se na práci s dětmi řádně připravují, řídí se platnými vzdělávacími dokumenty a svou vlastní koncepcí zájmového vzdělávání. Při pobytu v tělocvičně se převlékají do vhodného oděvu.

 

5)      Vychovatelky zajišťují řádné větrání ve třídě, po ukončení provozu zkontrolují pořádek (zavřená okna, zvednuté židle, zhasnutá světla) a třídu uzamknou.

6)      Vychovatelky jsou povinny při zjištění ztráty věcí žáků vyřítit záležitosti s tím spojené (prošetření, svědectví při uplatnění požadavku na náhradu, sepsání příslušného formuláře).

 

4.     Bezpečnost a ochrana zdraví

1)      Vychovatelky jsou povinny dbát všech předpisů ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

2)      Drobné nedostatky související s bezpečností provozu zaznamenávají do knihy závad v kanceláři školy, velké pak ihned hlásí ŘŠ.

3)      V případě zranění poskytnou žákovi 1. pomoc, dle potřeby i ve spolupráci se školním zdravotníkem, a případ zapíší do knihy úrazů.

4)      Náležitou pozornost věnují výchově ke zdravému životnímu stylu, pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (hráčství, šikanování, vandalismus, kriminalita, xenofobie, rasismus) a ve spolupráci s metodikem prevence navrhují cílená opatření.

5)      Dohled nad dětmi vykonávají vychovatelky od příchodu dítěte do ŠD až do jeho odchodu. Podrobnosti příchodu a odchodu upravují zápisové listy.

6)      Vstup zákonných zástupců a dalších osob je umožněn pouze prostřednictvím využití videotelefonu. Vstup cizích osob bez vědomí zaměstnanců školy je zakázán.

7)      Každý pracovník školy je povinen vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy ihned opustila. Následně pak o takové situaci informuje vedení školy.

8)      Zaměstnavatel je oprávněn vyzvat ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření zaměstnance, u kterého je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, nebo že přivodil sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobil jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.

 

 

IV. Práva  a  povinnosti  žáků

(účastníků zájmového vzdělávání) 

a  jejich zákonných  zástupců

 

 

1.     Práva žáků a jejich zákonných zástupců

1)      Základní práva všech žáků jsou zaručena Listinou lidských práv a Úmluvou o právech dítěte včetně svobody myšlení, svědomí, náboženství a práva na získávání informací a vzdělání.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 17. ZŠ a MŠ Plzeň, především těm přihlášeným k pravidelné denní docházce. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně a uskutečňuje se zejména těmito formami:

§  pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

§  využití otevřené nabídky spontánních činností

§  příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost v místě výkonu činnosti školní družiny

Družina umožňuje dětem odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

2)      Žák má právo na:

§  zájmové vzdělávání dle bodu 1

§  speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

§  pravidelné informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

§  ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením

§  ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu, a před návykovými látkami ohrožujícími jeho tělesný a duševní vývoj

§  svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, a spontánní užívání školní družiny za předpokladu dodržení smluvených pravidel

3)      Dále má právo:

§  vhodnou formou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením je věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést nejdříve vychovatelce ŠD, posléze řediteli školy

§  požádat o pomoc či radu vychovatelku ŠD, výchovného poradce, metodika prevence, ředitele školy či zástupkyni ředitele školy, pokud se ocitne v potížích, má problémy apod.

§  podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití, na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech, účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených vychovatelkou

4)      Žák si uvědomuje, že s každým právem je spojena povinnost.

5)      Právo na pravidelné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání má také zákonný zástupce žáka. K tomuto účelu slouží zejména osobní konzultace dle domluvy kdykoliv v průběhu školního roku. Dále má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a v těchto záležitostech získávat informace a poradenskou pomoc školy. Z bezpečnostních důvodů však zákonní zástupci v době provozu bez předchozí domluvy nevstupují do učeben ŠD.

 

 

2.     Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

1)      Žák je povinen:

§  dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

§  plnit pokyny pedagogických pracovníků, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a tímto řádem

2)      Zákonný zástupce je povinen:

§  osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka na vyzvání ředitele školy

§  informovat školu o závažných skutečnostech (zdravotních, sociálních a dalších), které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání

§  oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

§  kontaktovat vychovatelku, pokud nemůže z vážných důvodů vyzvednout dítě do doby skončení provozu ŠD

§  včas uhradit školné a stravné

 

 

3.     Přihlášení žáka k zájmovému vzdělávání a jeho odhlášení

1)      Děti jsou do ŠD přihlašovány zákonnými zástupci prostřednictvím podepsané písemné přihlášky, která je vnitřním dokumentem ŠD a poskytuje také informace o zdravotním stavu dítěte, době a způsobu příchodu a odchodu ze ŠD a kontaktní telefonní číslo.

2)      O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií (viz. příloha č. 1). 

3)      Odhlášení dítěte ze ŠD uskutečňují zákonní zástupci písemnou formou.

 

 

4.     Úplata za zájmové vzdělávání

1)      Úplata za zájmové vzdělávání dítěte ve ŠD se stanoví nejpozději k 1. září příslušného kalendářního roku, platba se uskutečňuje jednorázovou částkou za celý školní rok do 15. 9. příslušného roku bankovním převodem na účet školy či v hotovosti v kanceláři školy (viz příloha č. 2). Při včasném nezaplacení tohoto poplatku bude zákonný zástupce písemnou formou o této skutečnosti informován a upozorněn, že pro neplacení může být dítě ze  ŠD vyloučeno.

2)      Osvobození od úplaty:

§  Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (dávka pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže čtvrtletně řediteli školy.

§  V době přerušení provozu ŠD (v měsíci červenci a srpnu) se úplata neprovádí.

 

 

5.     Docházka

1)      Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v době oznámené zákonnými zástupci, kteří mohou dítě písemně kdykoliv v průběhu školního roku odhlásit. Přihlášení žáci se zpravidla stravují ve školní jídelně.

2)      Přihlášení žáci přicházejí před vyučováním do ŠD v době vymezené tímto řádem. Po skončení vyučování jsou žáci do ŠD odvedeni pod dohledem příslušného učitele a předáni vychovatelce.

Ranní ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD. V případě pravidelné ranní docházky je třeba uhradit poplatek 500,-- Kč za školní rok.

 

3)      Docházka se řídí těmito pravidly:

§  Žáci si po vstupu do budovy odkládají svrchní oděv, venkovní obuv a pokrývku hlavy ve ŠD a v 7,30 hod. si je odnášejí do šatny své třídy. Po vyučování si své věci odkládají v šatně ŠD. Do prostorů ŠD přicházejí a také z nich odcházejí v doprovodu vychovatelky.

§  Žáci přihlášení do ranní ŠD mohou přijít v době od 6,00 – 7,30 hod. a do svých tříd pak odcházejí po 7,40 hod. Žáci 1. třídy se vracejí do ŠD po 4. vyučovací hodině, ostatní po 4. nebo 5. hodině dle rozvrhu.

§  V případě dělených hodin lze ranní pobyt prodloužit až do  8,45 hod. a odpolední příchod stanovit po 6. vyučovací hodině (strávníci ve ŠJ se před příchodem do ŠD nejprve naobědvají).

§  Odchod žáků ze ŠD je možný v době do 13,30 hod. a poté od 15,00 hod. tak, aby nedocházelo k narušení činnosti jednotlivých oddělení ŠD. Domů žák odchází sám nebo v doprovodu zákonného zástupce dle přihlášky do ŠD, odchody lze písemně během školního roku kdykoliv změnit.  

4)      Zákonní zástupci musí dodržovat stanovenou dobu pro vyzvednutí žáka ze ŠD. Případnou změnu je nutné písemně či operativně telefonicky oznámit. Dřívější odchod musí žák doložit písemným potvrzením, kde je uveden datum, hodina odchodu, podpis zákonného zástupce, kterým stvrzuje, že odchodem žáka z družiny za něj přebírá veškerou právní odpovědnost.

Nedojde-li k vyzvednutí žáka do konce stanovené provozní doby, vyzve vychovatelka zákonné zástupce prostřednictvím kontaktního telefonního čísla k okamžitému vyzvednutí příslušného žáka či domluví další postup. Nedojde-li k zastižení zákonného zástupce nebo jiné zmocněné osoby, pracovnice kontaktuje orgán sociálně – právní ochrany dětí prostřednictvím Policie ČR a dítě předá přímo ve školní družině přivolané hlídce. Zákonným zástupcům nechá písemný vzkaz na vstupních dveřích ŠD.

Při opakovaném nevyzvednutí žáka budou zákonní zástupci na tuto skutečnost upozorněni formou zápisu s tím, že pokud nedojde k nápravě, může být žák po třetím zápisu ze ŠD vyloučen.

5)      V době neplánovaného či výjimečného přerušení výuky mohou ŠD využít bezplatně i nepřihlášení žáci. Třídní učitelé jsou povinni je poučit o bezpečnosti a vhodnosti chování ve ŠD. Jejich přítomnost je zaznamenána v docházkovém sešitě.  V případě pravidelného dočasného umísťování nepřihlášených žáků do ŠD (např. při dělených hodinách nebo čekání na zájmovou činnost) je třeba uhradit poplatek 500,-- Kč měsíčně.

 

6.     Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1)      Školské zařízení při vzdělávání přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a souvisejících činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s těmito činnostmi a prostředím přijímá preventivní opatření. Zařízení žákům poskytuje nezbytné informace. Uskutečněné poučení o bezpečnosti vychovatelky zapisují do třídní knihy.

2)      Při zahájení docházky jsou všichni žáci prokazatelně seznámeni s tímto řádem a poučeni o bezpečnosti a hygienických opatřeních při pobytu v družině. Poučení zaznamenává vychovatelka do třídní knihy.

3)      Žáci jsou v zájmu bezpečnosti vlastní i svých spolužáků povinni dodržovat ustanovení Vnitřního řádu ŠD i Školního řádu ZŠ, řídí se pokyny vychovatelek a dalších zaměstnanců školy, udržují čistotu a pořádek, zjištěné závady ihned hlásí pracovnicím ŠD.

 

 

4)      Bezpečnost a ochranu dětí zajišťují vychovatelky ve spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci, kteří jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu či náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte. V případě jakéhokoliv zranění (úrazu) při školní činnosti je žák povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce. Úraz oznámený v pozdější době (po opuštění ŠD, v následujících dnech) bude posuzován na základě vyjádření odborného lékaře.

5)      Žák, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), je oddělen od ostatních žáků a je nad ním zajištěn dohled zaměstnance školy do doby předání zákonným zástupcům.

6)      Žákům je z důvodů bezpečnosti přísně zakázáno vpouštět do budovy školy cizí osoby.

7)      Pohyb žáků mimo prostory školní družiny je povolen pouze se souhlasem vychovatelky (přecházení k činnostem – tělocvična, kuchyňka, při odchodu do šatny). Do jídelny přicházejí žáci společně s vychovatelkou. Stanovená služba dbá na přípravu a úklid jídelních stolů.

8)      Plány ŠD obsahují pouze takové činnosti, které neohrožují bezpečnost a zdraví žáků a ke kterým mají vychovatelky odbornou a pedagogickou způsobilost. Před zahájením jakékoliv činnosti je povinností vychovatelky překontrolovat nezávadnost a bezpečnost využívaných prostorů a zařízení. Zjištěné závady, které nejsou schopny ihned odstranit, prokazatelným způsobem neprodleně nahlásí ředitelství školy. V takovém případě nelze prostory či zařízení využívat. K činnosti se žáky lze užívat pouze vybavení a zařízení, které neohrožuje bezpečnost a zdraví všech přítomných.

9)      Žáci se k sobě chovají slušně, ohleduplně, neohrožují zdraví své ani svých spolužáků a zájemně se respektují. Jakékoliv projevy rasismu, agresivity, šikanování a násilného chování jsou nepřípustné, hlásí je neprodleně vychovatelce ŠD nebo nejbližší dospělé osobě. Uvedené případy budou individuálně řešeny a následně přijímána příslušná kázeňská opatření.

10)  Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům nebo ostatním žákům školy se považují za zvláště závažné porušení povinností stanovených tímto řádem. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

11)  Ve ŠD a při všech akcích organizovaných ŠD je zakázáno kouřit, přinášet, distribuovat a užívat drogy a jiné omamné látky včetně alkoholu. V případě zjištění budou přijata příslušná kázeňská opatření v souladu se Školním řádem ZŠ.

12)  Do školní družiny nesmí žáci nosit předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Další předměty (drahé hračky, mobilní telefony, cennosti apod.), které do družiny nepatří, si žák přináší pouze na vlastní zodpovědnost. Používání mobilního telefonu nesmí narušovat výchovně vzdělávací činnost ŠD.

13)  Žákům je přísně zakázáno pořizovat bez vědomí pracovníků školy audiovizuální záznamy (prostřednictvím mobilu i jiným způsobem) z průběhu činnosti ŠD a také nahrávat jednotlivé zaměstnance školy (týká se i akcí mimo školu).

 

7.     Podmínky zacházení žáků s majetkem školy

1)      Žáci dbají na čistotu a pořádek ve třídě. Šetrně zacházejí s pomůckami a veškerým školním zařízením. Zjištěné závady pak neprodleně hlásí vychovatelce a chrání majetek před poškozením. Poškodí-li žák úmyslně majetek školy, zákonný zástupce škodu nahradí či zajistí uvedení do původního stavu.

2)      Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

 

3)      Žáci samostatně nemanipulují s vybavením učeben, s uloženými exponáty a modely.

4)      Na WC udržují žáci pořádek a čistotu, neplýtvají toaletním papírem, tekutým mýdlem a dodržují všechny hygienické zásady.

 

8.     Ukončení zájmového vzdělávání

Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení zájmového vzdělávání, jestliže:

§  zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz ŠD (např. vulgární chování, opakované pozdní vyzvednutí žáka ze ŠD)

§  zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

§  žák závažným způsobem opakovaně porušuje ustanovení tohoto řádu (zejména fyzické násilí, hrubost, slovní či tělesné šikanování spolužáků či zaměstnanců)

Jestliže se žák dopustí zvláště hrubých opakovaných slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům ŠD nebo vůči ostatním žákům, oznámí ředitel tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

9.     Kontakt se zákonnými zástupci

1)      Při zahájení nového školního roku jsou zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem ŠD, zároveň obdrží písemné pokyny k činnosti ŠD. Vnitřní řád je též k nahlédnutí v kanceláři školy i na webových stránkách. Náhlé změny či aktuality je možno denně konzultovat osobně s vychovatelkou při vyzvedávání žáka či si telefonicky domluvit schůzku.

2)      Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují, vychovatelky s nimi komunikují prostřednictvím funkčního videotelefonu, v případě nejasností při vyzvedávání dítěte jinou osobou ověří vychovatelka informace v zápisním lístku, popř. telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.

 

 

V.  Závěrečná ustanovení

 

 

 

  1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán na pedagogické radě dne 30. srpna 2017 a nahrazuje řád ze dne 29. srpna 2014.

 

  1. Tento řád je veřejně přístupný na školních webových stránkách a v kanceláři školy, o seznámení zákonných zástupců dětí s jeho zněním je vychovatelkami proveden písemný záznam.

 

  1. Vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 4. září 2017.

 

  1. Řád je doplňován a upravován formou číslovaných dodatků.

 

 

 

V Plzni dne 1. září 2017                                                                                           Mgr. Bohdan Franc

                                                                                                                                         ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack