17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Spolupráce

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vzhledem k tomu, že kvalitní vztahy se zástupci dětí jsou jednou ze základních podmínek úspěšných výsledků vzdělávací a výchovné práce, cílevědomě se snažíme o smysluplnou spolupráci.

V průběhu školního roku jsou je pro rodiče připraveny 3 třídní aktivy a konzultační dny, všichni mají možnost individuálních pohovorů se všemi pedagogickými pracovníky včetně vedení školy.

Prezentací školní práce zejména ve vztahu k rodičům a dalším příbuzným žáků jsou dny otevřených dveří s projektovým vyučováním, besídky v předvánočním či velikonočním období, ke Dni matek či v závěru školního roku nebo uspořádání prodejního jarmarku žákovských prací.

Rodiče se podílejí na organizaci některých akcí, účastní se práce v centrech aktivit na 1. stupni, škole pomáhají zajišťováním dárků na odměny pro vítěze řady školních soutěží a také sponzorských darů.

Činnost zákonných zástupců koordinuje rada rodičů, ve které je vždy zástupce z každé třídy a která se vyjadřuje k aktuálním otázkám výchovy a vzdělávání. Rada spolupracuje s vedením školy, jímž je informována o činnosti, výsledcích vzdělávání a dalším rozvoji školy. Dva zástupci pracují aktivně také ve školské radě.

Spolupráce se zřizovatelem

Základem jsou pravidelné konzultace podstatných otázek v oblasti ekonomické, pedagogické i správy majetku s pracovníky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

Zřizovatel podporuje školu i nad rámec svých povinností, škola je pravidelně úspěšná v grantech vypisovaných zřizovatelem, v budově školy se pořádají setkání představitelů města s občany Roudné.

Konkrétními příklady spolupráce s Úřadem městského obvodu Plzeň 1 jsou pravidelný úklid Roudné, péče o veřejné dětské hřiště, umístění volebních místností v budově školy, účast na akcích pořádaných pro děti či koordinace prevence a řešení sociálně patologických jevů se sociálním odborem.

Spolupráce s dalšími subjekty

Pestrá skladba školního života je samozřejmě závislá i na řadě jiných subjektů. Tvorbu vzdělávací koncepce konzultujeme s několika dalšími základními školami a vzdělávacími společnostmi Czesha-servis a Kritické myšlení.

Na prevenci sociálně patologických jevů se podílejí Policie ČR, Městská policie v Plzni, Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, Středisko výchovné péče při Dětském diagnostickém ústavu Plzeň či Společenství „Začít spolu“.

V oblasti výchovného poradenství kromě pedagogicko-psychologické poradny využíváme služeb speciálně pedagogických center pro zrakově a sluchově postižené i Úřadu práce v Plzni.

V péči o zdraví a tělovýchově nám svým zázemím i připravenými akcemi nejvíce pomáhají Zdravotní ústav v Plzni, Hasičská zbrojnice Bílá Hora, Sokolská župa plzeňská, TJ Prazdroj nebo Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Pro výuku plavání a dopravní výchovy využíváme areálu 33. ZŠ Plzeň. Také jsme členy Asociace školních sportovních klubů.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Západočeské sběrné suroviny a AVE CZ odpadové hospodářství jsou našimi hlavními partnery v oblasti environmentální výchovy. Pokud jde o zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity spolupracuje se Střediskem volného času dětí a mládeže Plzeň a se stanicí mladých techniků.

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se vedle Pedagogické fakulty ZČU v Plzni nejvíce účastní Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Národní institut dalšího vzdělávání, Kritické myšlení o.s. a společnost Step by Step ČR.

Na dalších akcích se pak podílí celá řada organizací i jednotlivců, neboť činnost školy je velice různorodá a obsáhlá.

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitelka školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz Blog školní družiny
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack