17.zš Plzeň

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1, příspěvková organizace

Vnitřní řád ŠJ

I.  úvodní  ustanovení

 

1.       Vnitřní řád školní jídelny je jedním ze základních dokumentů 17. základní školy a mateřské školy Plzeň, Malická 1, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) se sídlem Malická 469/1, 301 00 Plzeň pro zaměstnance školního stravování, děti, žáky a jejich zákonné zástupce.

2.       Tento řád upravuje režim provozu školní jídelny včetně postavení zaměstnanců a strávníků, podmínky hygieny, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Hlavní činností školní jídelny je zabezpečení školního stravování dětí a žáků a závodního stravování zaměstnanců.

3.       Ustanovení vnitřního řádu školní jídelny vycházejí zejména z těchto zákonných a podzákonných norem v platném znění:

§  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§  zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

§  vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

§  vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

§  vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

§  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§  vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

 

 

II.  režim provozu školní jídelny

 

1.     Provozní doba a organizace stravování:

§  pracovní doba pracovnic:

vedoucí školní jídelny:                              6,30 – 15,00 hod.

kuchařky:                                                  6,00 – 14,30 hod.

kuchařky MŠ Zručská cesta:                     6,00 – 14,30 hod.

pracovnice provozu ŠJ:                             6,00 – 14,30 hod. 

 

§  doba výdeje obědů:

děti MŠ (ve vlastních prostorách):          11,30 – 12,00 hod.

žáci a zaměstnanci školy:                        11,30 – 14,00 hod.

cizí strávníci:                                           11,00 – 11,30 hod.

 

Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhu nástupů jednotlivých tříd na oběd, návrh pedagogického dohledu nad žáky připravuje zástupkyně ředitele.

Operativní změny výdejní doby jsou vždy včas oznámeny po schválení ředitelem školy.

V době nemoci žáka je třeba obědy odhlásit, přičemž první den nemoci je možno vyzvednout oběd do vlastních nádob.

Výdej jídel cizím strávníkům se provádí mimo výdejní dobu pro žáky ZŠ.

 

2.     Stravné a přihlášky ke stravování:

 

§  placení stravného:

Poplatky za stravování se hradí inkasem ze sporožira, z bankovního účtu, nebo v hotovosti. Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Záloha je pohyblivá, vypočítává se měsíčně podle pracovních dnů. První záloha na školní rok se inkasuje již v měsíci srpnu, pouze noví žáci platí zálohu na září v hotovosti. Na všechny prázdniny a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen.

Obědy placené hotově je nutno uhradit nejpozději do 10. dne v měsíci. Při opakovaných pozdních platbách bude strávník ze stravování vyloučen do doby, než bude stravné vyrovnáno.

 

§  přihlášky ke stravování:

v kanceláři ŠJ v uvedených úředních hodinách

 

§  odhlášky jídla:

přednostně elektronicky do 7,30 hod., případně do 15,00 hod. předešlého dne v  kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 378 028 521

Pokud žák přestane chodit na obědy, zákonní zástupci jsou povinni zrušit si inkaso a odhlásit obědy v kanceláři ŠJ.

Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se finanční náhrada neposkytuje.

 

§  úřední hodiny vedoucí ŠJ:

 

Pondělí

7,30 – 8,00 hod.

9,30 – 10,00 hod.

Úterý

7,30 – 8,00 hod.

9,30 – 10,00 hod.

Středa

7,30 – 8,00 hod.

9,30 – 10,00 hod.

Čtvrtek

7,30 – 8,00 hod.

9,30 – 10,00 hod.

Pátek

7,30 – 8,00 hod.

9,30 – 10,00 hod.

 

 

3.     Jídelní lístek

 

Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.

Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce, střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány dle možnosti co nejčastěji. Z jídelníčku jsou vyloučeny ty pokrmy, které v teplém období snadno podléhají zkáze.

Ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém. Pokud má žák řádně zaplacené stravné, má v počítači navolen oběd č. 1.

Denně je nabízen výběr ze dvou hlavních jídel. Druhé jídlo je z ekonomických důvodů připravováno tehdy, pokud se k jeho odběru přihlásí alespoň 10 strávníků. Na to, že druhé jídlo nebude vařeno, jsou strávníci upozorněni minimálně den předem.

Jídelníček na následující 2 týdny je vyvěšován vždy v pondělí ve školní jídelně, vestibulu školy, kanceláři školy, na chodbě v 1. a 2. patře, v obou MŠ a též je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy.

Vlastní výběr strávníkem je možný v internetové aplikaci www.strava.cz. Heslo pro vstup do aplikace si mohou zákonní zástupci nebo žáci vyžádat v kanceláři školní jídelny (je potřeba znát e-mailovou adresu, kam budou přicházet informace o stravě).

Vedoucí školní jídelny archivuje pro potřeby kontrolních orgánů výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.

Školní jídelna neposkytuje stravování v dietním režimu, ale umožňuje žákům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stravovat se dietně, donášku vlastních připravených pokrmů, které uskladní v lednici a pak v době výdeje pokrm ohřeje.

 

 

4.     Dokumentace školního stravování

 

§  osobní agenda pracovníků ŠJ:

Je uložena v ředitelně školy. Každý pracovník má povinnost ihned nahlásit změny v osobních nebo dalších údajích řediteli školy.

 

§  mzdová agenda pracovníků  ŠJ:

                       Každý pracovník vede pravidelnou a přesnou evidenci příchodů a odchodů.

Mzdy pracovníků zpracovává mzdová účetní a jsou převáděny na osobní účty pracovníků.

 

§  účetní doklady:

Všechny účetní doklady uchovává vedoucí školního stravování (příjemky, výdejky, měsíční sestavy skladu a stravné).

Ekonomka školy obdrží uzávěrku vždy do 10. dne v následujícím měsíci.

 

§  další dokumentace školního stravování:

Kniha úrazů pracovníků školní jídelny – vede ji referentka BOZP, je uložena v ředitelně školy

Evidence o školení BOZP a PO - vede referentka BOZP, uložena v ředitelně školy

Evidence přidělených osobních ochranných pomůcek – vede tajemnice školy, uložena v kanceláři školy

 

 

III.  Provoz školní kuchyně

 

1)    Povinnosti provozovatele

 Provozovatel je povinen zajišťovat:

§  aby práci v kuchyni vykonávaly jen osoby zdravotně způsobilé,

§  aby pověření pracovníci byly seznámeni s hygienickými požadavky na přejímku, skladování, přípravu a oběh poživatin a do 1 roku po nástupu absolvovali školení k rozšíření hygienických znalostí,

§  aby byl dodržován schválený technologický postup přípravy jednotlivých jídel,

§  vhodné podmínky pro osobní hygienu,

§  osobní ochranné a pracovní pomůcky,

§  čistotu provozních a pomocných zařízení,

§  oddělené uložení pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení, přicházejících do přímého styku s potravinami,

§  provádění technických úprav, nátěrů a malování dle potřeby ve výrobních a skladovacích prostorách,

§  provádění dezinsekce a deratizace (tuto činnost smějí provádět jen osoby k tomu způsobilé),

§  aby byl vypracován a dodržován sanitační řád.

2)    Hygiena provozu

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů a nádobí:

§  pravidelné mytí a čištění dle sanitačního řádu,

§  malování kuchyně 1x ročně,

§  provádění a obnova nátěrů dle potřeby,

§  odstraňování námrazy v lednicích 1x týdně a v mrazničkách 1x za měsíc.

 

Inventář a strojní vybavení musí být udržováno v řádném technickém stavu, musí být snadno rozebíratelné a čistitelné. V kuchyni musí být používána jen pitná voda.

Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku po předchozí očistě od zbytků. Bílé nádobí a příbory se myjí v myčce na nádobí. Bílé nádobí se nesmí utírat do utěrek. Čisticí prostředky a pomůcky na úklid prostor kuchyně jsou uloženy odděleně od prostředků na hrubý úklid podlah a hygienických zařízení. Likvidace odpadu je zajišťována pravidelně a včas.

 

3)    Zásady společného stravování

K zabezpečení nezávadnosti a výživové hodnoty pokrmu je zvolena účelná a šetrná příprava stravy:

§  mechanické odstraňování nepoživatelných částí se provádí šetrně,

§  zelenina se loupe, krájí a strouhá těsně před tepelnou úpravou nebo před podáváním,

§  syrové maso se krájí, naklepává a mele těsně před dalším zpracováním,

§  všechny potraviny se omývají vcelku pod proudem pitné vody,

§  tuky se nesmí přepalovat,

§  vaří se v nádobách s neporušeným smaltovaným povrchem nebo s povrchem z nerezu nebo varného skla,

§  v hliníkovém nádobí se nesmí vařit kyselá jídla.

 

4)  Sanitace

Zahrnuje podrobnější zásady splnění podmínek pro přípravu podávaných pokrmů, nezávadnosti pokrmů a splnění opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z pokrmů za předpokladu dodržování sanitačního režimu.

Sanitace je prováděna v následujícím rozsahu:

§  průběžná

očista pracovních ploch, postupné mytí nádobí a pracovních pomůcek, při křížení provozu následný úklid a dezinfekce použitých ploch

§  denní

úklid a desinfekce všech provozních pomůcek, důkladné umytí použitého nádobí, mytí podlah ve všech prostorách školní kuchyně, úklid sociálního zařízení, mytí a desinfekce odpadních nádob, očista přepravních vozíků

§  týdenní

kromě běžného úklidu umytí polic ve skladech, omyvatelných stěn, odmrazení a vymytí lednic, očištění pečících trub, úklid skladových prostor včetně skladu zeleniny a brambor, dezinfekce odpadních kanálů v podlaze

§  měsíční

odmrazení a vymytí mrazáku, umytí parapetů a dveří

§  čtvrtletní

očista strojů, topných těles a svítidel, vymytí regálů a zásuvek pro uložení nádobí a nástrojů, sanitace myčky nádobí, vypískování drobného nádobí – včetně táců na jídlo

§  pololetní

 

 

čištění klimatizace, mytí oken

§  roční

bílení výrobních prostor, generální úklid, odborné provedení dezinsekce a deratizace

§  1x za 2 roky

bílení skladových a ostatních nevýrobních prostor

 

Úklid kuchyně, přípraven a skladů potravin, zajišťují pracovnice kuchyně. Každá sanitační činnost je zapsána do sešitu úklidů a sanitace a je zkontrolována a podepsána vedoucí ŠJ.

Prostory pro strávníky a hygienická zařízení uklízí v budově ZŠ Malická 1 denně uklízečka a v odloučeném pracovišti MŠ Zručská cesta 4 pak školnice.

 

 

IV.  Pracovnice školní jídelny

 

 

1.     Organizační struktura

Školní stravování zajišťují pracovnice obchodně – provozního útvaru, jehož postavení je vymezeno v Organizačním řádu 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1.

 

 

2.      Požadavky na zdravotní stav pracovnic a jejich osobní hygiena

Před nástupem do zaměstnání se musí všichni zaměstnanci kuchyně podrobit preventivní prohlídce a musí mít vystaven zdravotní průkaz.

Platí zákaz kouření, užívání alkoholu i jiných návykových látek na všech pracovištích ŠJ. Pití a konzumace jídla je zakázána mimo vyhrazený prostor. Vstup cizích osob a domácích zvířat je zakázán.

 

3.     Další povinnosti pracovnic

Pracovnice kuchyně jsou kromě povinností uvedených výše dále povinny:

§  mít zdravotní způsobilost,

§  znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu pokrmů,

§  dodržovat zásady provozní a osobní hygieny,

 

Každý pracovník školy je povinen vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy ihned opustila. Následně pak o takové situaci informuje vedení školy.

Zaměstnavatel je oprávněn vyzvat ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření zaměstnance, u kterého je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, nebo že přivodil sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobil jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.

 

 

V.  Práva a povinnosti strávníků

 

 

1.     Školní strávníci

1)      Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11,30 hod. do 14,00 hod.

2)      Žáci přicházejí do jídelny v přezůvkách pod dohledem učitelů, kteří mají dle rozvrhu dohled v jídelně.

3)      U výdejního okénka se strávníci prokazují identifikační kartou. Bez tohoto dokladu nebude oběd vydán. V případě zapomenutí indentifikační karty obdrží strávníci v kanceláři vedoucí ŠJ doklad o objednání jídla, na jehož základě je mu oběd vydán. V případě zapomenutí identifikační karty obdrží strávníci v kanceláři vedoucí ŠJ doklad o objednání jídla, na jehož základě je mu oběd vydán.

Pokud žák nenosí kartu déle než 1 týden, odhlásí vedoucí ŠJ tomuto žáku obědy do doby, než si zakoupí novou kartu.

4)      Každý, kdo je na stravování přihlášen (má zaplaceno), má automaticky objednáno jídlo č. 1. Změna (výběr z nabídky na konkrétní den) se provádí tři pracovní dny předem.

5)      Strávníci se v jídelně chovají slušně, tiše a nenarušují plynulý chod jídelny zbytečně dlouhým pobytem u stolu.

6)      Dozorující učitel stanoví služby, které dbají na to, aby po odchodu jednotlivých skupin žáků byly utřené stoly.

7)      Stravování žáků školní družiny se řídí Vnitřním řádem ŠD.

8)      Při onemocnění žáka je třeba odhlásit obědy na dobu nemoci. První den nemoci je možno vyzvednout oběd do vlastních nádob za cenu školního stravování, neboť jídlo nemohlo být z důvodu náhlého onemocnění předem odhlášeno. Po ostatní dny nemoci mají žáci nárok na oběd pouze za plnou cenu, včetně veškerých režijních nákladů. Pro vyzvedávání obědů se používá vchod z Křížkovy ulice.

 

2.     Cizí strávníci

1)      Cizí strávníci mají možnost odebírání stravy ve školní jídelně za plnou cenu  jednoho  oběda,   tj  včetně   veškerých režijních nákladů.

2)      Strávníci si vyzvedávají stravu do vlastních nádob mimo hlavní výdej obědů pro ZŠ (11,00 – 11,30 hod.)

3)      Strávníci používají ke vstupu do budovy vchod z Křížkovy ulice, odkud vejdou přímo do školní jídelny.

 

 

VI.  Bezpečnost a ochrana zdraví

 

1.     Systém BOZP a PO

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vychází s příslušných ustanovení zákoníku práce.

Noví pracovníci úseku školního stravování budou proškoleni první den při nástupu do zaměstnání, dále pak jsou všichni pracovníci znovu proškolováni podle harmonogramu školení o bezpečnosti a hygieně práce a PO ve školní jídelně. O školení a přidělených osobních ochranných pomůckách je vedena evidence.

Každý pracovník školního stravování předloží při nástupu do zaměstnání zdravotní průkaz. Kopie budou uloženy u vedoucí školního stravování a v osobní agendě v ředitelně.

Lékárnička je umístěna v prostorách školní kuchyně a musí být dostupná všem pracovníkům.

Je vedena kniha úrazů, která je uložena v ředitelně školy.

V prostorách školního stravování jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice a důležitá telefonní čísla. Ve školní jídelně jsou umístěny rozpisy pedagogického dohledu nad žáky a řády strávníků 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1.

 

2.     Inspekce a kontroly

V zařízení školního stravování jsou pravidelně prováděny inspekce a kontroly příslušnými nadřízenými a kontrolními orgány. Všechny záznamy jsou zaevidovány a uloženy u vedoucí ŠJ.

Revize zařízení ve školním stravování jsou prováděny smluvními revizními techniky a časově jsou realizovány podle lhůt stanovených pro školní stravování.

Údržba zařízení školního stravování je operativně řešena na základě ústní dohody. Závažnější opravy strojů jsou prováděny jen vybranými odbornými mechaniky.

 

 

VII.  Závěrečná ustanovení

 
  1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pracovní poradě dne 1. září 2017 a nahrazuje řád ze dne 25. srpna 2014.

 

  1. Tento řád je veřejně přístupný na školních webových stránkách a v kanceláři školy.

 

  1. Vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 4. září 2017. Dále může být upraven po projednání na pracovní poradě.  Úpravu pak mohou nařídit orgány ochrany veřejného zdraví.

 

  1. Řád je doplňován a upravován formou číslovaných dodatků.
 

 

 

Mgr. Bohdan Franc

     ředitel školy

V Plzni dne 1. září 2017

 

 
Oficiální informační server města Plzně

Kontakty:

Telefon:

kancelář školy:378 028 511
 606 725 177
ředitel školy:378 028 516
školní družina:378 028 522
školní jídelna:378 028 521
MŠ Křížkova:378 028 519
MŠ Zručská cesta:377 562 187
602 216 537
Fax:378 028 510
E-mail:skola@zs17.plzen-edu.cz
DS (ID):7wtmv3p

Kde nás najdete

Malická 469/1, 301 00 Plzeň

Mapa Škola online Strava.cz
Ocenění společnosti Scio
Evropský sociální fond
Happy Snack