Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Název: „Kdo si hraje, nezlobí“

Zpracovatelé:
Mgr. Bohdan Franc, ředitel školy
Ladislava Feďová, vychovatelka ŠD
Eva Stehlíková, vychovatelka ŠD

Cíle zájmového vzdělávání

Školní družina plní významnou úlohu na prvním stupni základních škol. Je součástí školského výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo jiných zájmových aktivit. Rozvíjí osobnost dětí a zdokonaluje jejich sociální dovednosti. Vytváří podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a napomáhá rozvoji mimořádně nadaných žáků.

Obecný cíl: vytvořit podnětné, bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém lze dotvářet výstupy školního vzdělávacího programu

Konkrétní cíle:

Rozvoj osobnosti člověka
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu

Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti
Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic
Získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí

Funkce zájmového vzdělávání

Metody a formy práce s dětmi

pravidelné činnosti - každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD, zájmové útvary zřizované ŠD

příležitostné činnosti - besídky, vystoupení, návštěvy divadelních a filmových představení, sportovní dny, návštěvy solné jeskyně, výlety školní družiny i ve dnech pracovního volna, projektové týdny

spontánní - v ŠD jsou zahrnuty do denního režimu oddělení (např. hry ranní družiny, odpolední klidové činnosti)

individuální práce - péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj mimořádně nadaných žáků

Oblasti vzdělávání

Celý program je k dispozici ve školní družině či kanceláři školy.